ОБЩИ УСЛОВИЯ

* Сайтът съдържа материали за възрастни и достъпът до него за лица до 18 години е забранен. Kompanionki.bg не носи отговорност за публикуваните обяви в сайта, както и не носи отговорност за евентуално причинени морални или материални щети на ползвателите му.

* Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.

* Обявата в Kompanionki.bg се публикува веднага или изчаква да бъде прегледана и одобрена от модератор/администратор преди да стане активна

* Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Булинфо" ООД, ЕИК 121576510, гр.София, район Средец, ул. Граф Игнатиев 14, и лицата- ползватели на услугите на сайта Kompanionki.bg

* E-mail: bulinfo.ood@gmail.com

* Телефон: +359 879 440 563

* Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея